Skip to main content

Regulamin poleceń

§1

Definicje

 1. Bonus pieniężny – Bonus pieniężny o wartości 50 zł brutto.
 2. Formularz rejestracyjny – dokument, według ustalonego wzoru, w którym Uczestnik Programu zgłasza chęć swojego uczestnictwa w Programie Poleceń podaje swoje dane osobowe oraz przesyła CV osoby polecanej w celu wzięcia udziału w Programie poleceń oraz wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie jego danych osobowych, w celu uczestnictwa w Programie i wydania bonusu pieniężnego
 3. Organizator Programu – firma BadamyTO, Ul. Słonimskiego 16, 50-304 Wrocław, NIP: 8992800445
 4. Osoba polecana – osoba, której Uczestnik programu polecił usługi Organizatora i bierze czynny udział w procesie rekrutacji.
 5. Uczestnik – osoba która podpisała umowę współpracy z Organizatorem programu
 6. Regulamin – Regulamin Programu Poleceń, w którym są określone zasady Programu, a także prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz jego Uczestników.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Firma BadamyTO z siedzibą przy ul. Słonimskiego 16, 50-304 Wrocław zwana dalej Organizatorem, wprowadza Program Poleceń, zwany dalej Programem, promujący polecanie osób przez pracowników oraz współpracowników w/w firmy zwanej dalej Uczestnikami.
 2. Zasady uczestnictwa w Programie określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 

§3

Warunki przystąpienia do Programu Lojalnościowego

 1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników oraz współpracowników firmy BadamyTO, zwani dalej „Uczestnikami”.
 2. W Programie nie mogą brać udziału osoby nie będące pracownikami organizatora.
 3. Udział w programie jest dobrowolny.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie określnym w regulaminie jest niezbędne do wzięcia udziału w programie.
 5. Za datę przystąpienia do programu przyjmuje się datę wypełnienia formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika.

 

§4

Zasady Poleceń kandydatów

 1. Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie w sposób bezbłędny formularza. Osoba, która została polecona musi podać woje Imię i nazwisko, aktualny nr tel., aktualny adres e-mail, załączyć CV w formacie PDF, DOC, JPG lub PNG oraz podać Imię i Nazwisko osoby, która poleciła pracę tajemniczego klienta.
 2. Wypełniając formularz Uczestnik oraz Osoba Polecana wyrażają zgodę na zasady regulaminu i zobowiązuje się je przestrzegać. Uczestnik oraz Osoba Polecana wyraża także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) oraz na komunikowanie się z Uczestnikiem oraz Osobą Polecaną drogą telefoniczną, mailową.
 3. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zawiera następujące dane Osoba polecana: imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail, CV dołączone do formularza w formatach PDF, DOC, JPG lub PNG,
  dane Uczestnika: Imię i nazwisko.
 4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy Uczestnik wysyła za pomocą przycisku widniejącego na dole strony.
 5. Wypełniony formularz przez Uczestnika za pomocą aplikacji na stronie internetowej Organizatora oraz zaakceptowanie warunków regulaminu jest jednoznaczne z własnoręcznym podpisem Uczestnika.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie, nieczytelnie lub nieprawidłowo wypełniony przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy. Formularze wypełnione błędnie, nieczytelnie lub nieprawidłowo bądź takie, które nie wypłynęły do Organizatora, nie będą skutkowały przystąpieniem do programu.
 7. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich zmian, aktualizacji lub usunięcia poprzez pisemną prośbę skierowaną do Organizatora. Żądanie usunięcia danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w programie.
 8. Uczestnik może przystąpić do programu w dowolnym momencie jego trwania.
 9. Ilość Osób Polecanych przez Uczestnika jest nieograniczona.

§5

Zasady przyznawania bonusów za polecenia

 1. Osoba polecona przez Uczestnika, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji i zostanie zatrudniona przez Organizatora musi prawidłowo wykonać powierzone jej zlecenie. Dopiero po prawidłowym wykonaniu zlecenia przez osobę polecaną Uczestnikowi zostanie wypłacony Bonus Pieniężny w wysokości 50 zł brutto.
 2. Uczestnik otrzyma informację mailową od Organizatora o przyznaniu mu bonu pieniężnego za osobę poleconą.
 3. Uczestnik programu otrzyma bonus pieniężny o wartości 50 zł brutto przelewem na wskazane konto lub zostanie mu ona doliczona do wynagrodzenia.

§6

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych w Programie jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) w celu uczestnictwa w Programie i wydania bonów pieniężnych w Programie.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowanie, przetwarzanie i opracowanie. Przetwarzane będą dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Uczestnika, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy, CV osoby polecanej.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Programie.
 4. Każdy Uczestnik Programu ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału w Programie. Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej i przesłania na adres korespondencyjny Organizatora.

 

§7

 Postanowienia końcowe

 1. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. O wszelkich zmianach warunków i zasad Programu, Uczestnicy Programu zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie tego typu informacje będą podane do oficjalnej wiadomości na stronie internetowej Organizatora do wyglądu.
 2. Organizator może czasowo zawiesić realizację programu lub w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu Programu, informując jego Uczestników poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora do wglądu.

Zespół TestoPRO

Nie możesz kopiować zawartości strony.

Stanowią one wartość intelektualną firmy BadamyTO.